BLOG

LANJUTAN MASA

May 12, 2023

bp-ast

Apakah itu Lanjutan Masa Lanjutan Masa Untuk Edaran dan Serahsimpan Penyata Kewangan
Inisiatif Lanjutan Masa ialah langkah yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa kawal selia di Malaysia untuk menyokong syarikat yang menghadapi kesukaran dalam memenuhi kewajipan berkanun disebabkan oleh
keadaan yang tidak dijangka. Ia bertujuan untuk menyediakan masa tambahan untuk syarikat melengkapkan penyata kewangan mereka, mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM), melengkapkan dokumen berkanun, dan membenarkan firma audit menyelesaikan tugasan yang tertangguh.

Mengapa terdapat Lanjutan Masa
Bagi syarikat swasta di Malaysia, penyata kewangan yang telah diaudit mesti diedarkan dalam tempoh enam bulan dari Akhir Tahun Kewangan (FYE) dan diserahkan kepada SSM dalam tempoh 30 hari dari tarikh edaran. Walau bagaimanapun, syarikat mungkin menghadapi cabaran dalam memenuhi tarikh akhir ini disebabkan oleh pelbagai sebab, seperti gangguan perniagaan, krisis kesihatan atau perubahan dalam peraturan. Dalam kes sedemikian, syarikat boleh memohon Lanjutan Masa.

Apa yang akan ditawarkan oleh Pelanjutan Masa
Di bawah inisiatif ini, syarikat layak untuk memohon tempoh lanjutan 90 hari untuk menyediakan penyata kewangan, laporan pengarah dan laporan audit mereka. Sebagai contoh, jika tarikh edaran penyata kewangan ialah 31 Mei 2021, tempoh lanjutan adalah sehingga 30 Ogos 2021. Begitu juga, jika tarikh penyerahan kepada SSM ialah 30 Jun 2021, tempoh lanjutan adalah sehingga 30 September 2021.

Cara memohon Lanjutan Masa
Untuk memohon Lanjutan Masa , Setiausaha Syarikat dikehendaki mengemukakan borang permohonan [Seksyen 259(2)] kepada SSM. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan yang diperlukan. SSM akan menyemak permohonan dan menentukan sama ada syarikat layak untuk dilanjutkan berdasarkan alasan yang diberikan oleh syarikat dan keadaan sekitar kelewatan itu.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Pelanjutan Masa tidak mengecualikan syarikat daripada kewajipannya untuk memfailkan penyata kewangan atau dokumen berkanun tetapi memberikan masa tambahan untuk berbuat demikian. Kegagalan untuk memenuhi tarikh akhir yang dilanjutkan boleh mengakibatkan penalti atau akibat lain seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Oleh itu, adalah penting bagi syarikat untuk membuat permohonan yang tepat pada masanya dan tepat untuk Lanjutan Masa dan memastikan pematuhan kepada semua keperluan berkanun.

Read More Articles

法定登记簿和记录

July 12, 2024

bp-ast

法定登记簿和记录 法定登记簿可以保存在注册公司秘书办事处或董事批准的任何其他地方。通常情况下,法定登记簿根据第14条或第46(3)条的规定保存在注册公司秘书办事处,以便于公司秘书不时地维护和更新公司的信息。 “登记簿”包括任何登记簿或其他信息记录以及任何账目或会计记录,无论如何编纂、记录或储存,还包括任何文件。 最常见的法定登记簿有:配股登记簿、成员登记簿、董事登记簿、经理登记簿、秘书登记簿、大股东登记簿、转让登记簿、董事持股登记簿、抵押登记簿和会议记录簿。 登记簿 登记簿是由以下细节和信息组成的一本书。 董事登记簿 经理的登记簿 公司秘书的登记簿 成员(股东)登记册 抵押登记簿 股份转让登记簿 持股登记册 帐簿 会议记录簿 会议记录本将保存所有的董事和股东会议记录,以及董事和股东通过的决议。 以下内容通常在会议记录本中找到: 第一次董事会会议 开设银行账户的董事会决议 年度会议文件 临时股东大会文件 董事会关于购买房产/汽车的决议 申请或接受银行贷款的董事会决议 董事会关于确定年终的决议   我们作为贵公司的公司秘书,将保持所有记录的更新,并登记公司的任何变化。

CAPITAL ALLOWANCE

July 5, 2024

bp-ast

资本津贴 什么是资本免税额  ? 资本免税额是指花费在企业资产上的可从企业税务的金额。   为何要求资本免税额  ? 这意味着你可以保留更多的现金,可以进行再投资,促进公司增长。   索赔的好处  ? 减少或完全免除纳税义务 对高收入者申请磨损津贴和大多数工业建筑物津贴没有限制 改善现金流,保持现金在您的业务! 可能的现金退款/税款偿还  

Statutory Books and Records

June 28, 2024

bp-ast

Statutory Books and Records The statutory register books can be kept at the registered office or any other place as approved by the directors. Normally, the statutory register books are kept at the registered office on Section 14 or Section 46(3) for the Company Secretary to conveniently maintain and update the company’s information from time to time. “Books” includes any register or other record of information and any accounts or accounting records, however compiled, recorded or stored, and also includes any documents. The most common statutory books are Register of Allotment, Register of Members, Register of Directors, Register of Managers, Register of Secretaries, Register of Substantial Shareholders, Register of Transfer, Register of Directors’ Shareholdings, Register of Mortgages and Minutes Book. Register Book The Register Book is a book consist of the following details and information: Register of directors Register of managers Register of company secretaries Register of members (shareholders) Register of charges Register of transfer of shares Register of shareholdings Books of account Minutes Book The Minutes Book will keep all minutes of directors’ and shareholders’ meetings as well as resolutions passed by directors and shareholders. The following are normally found in the Minutes Book: First Board of Directors Meeting Board Resolution to open bank accounts AGM documents EGM documents Board Resolution to purchase properties / cars Board Resolution to apply or accept banking facilities Board Resolution to fix year end We, acting as your company secretary, will keep all the records up to date and register any changes made by the company to Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).