BLOG

LANJUTAN MASA

May 12, 2023

bp-ast

Apakah itu Lanjutan Masa Lanjutan Masa Untuk Edaran dan Serahsimpan Penyata Kewangan
Inisiatif Lanjutan Masa ialah langkah yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa kawal selia di Malaysia untuk menyokong syarikat yang menghadapi kesukaran dalam memenuhi kewajipan berkanun disebabkan oleh
keadaan yang tidak dijangka. Ia bertujuan untuk menyediakan masa tambahan untuk syarikat melengkapkan penyata kewangan mereka, mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM), melengkapkan dokumen berkanun, dan membenarkan firma audit menyelesaikan tugasan yang tertangguh.

Mengapa terdapat Lanjutan Masa
Bagi syarikat swasta di Malaysia, penyata kewangan yang telah diaudit mesti diedarkan dalam tempoh enam bulan dari Akhir Tahun Kewangan (FYE) dan diserahkan kepada SSM dalam tempoh 30 hari dari tarikh edaran. Walau bagaimanapun, syarikat mungkin menghadapi cabaran dalam memenuhi tarikh akhir ini disebabkan oleh pelbagai sebab, seperti gangguan perniagaan, krisis kesihatan atau perubahan dalam peraturan. Dalam kes sedemikian, syarikat boleh memohon Lanjutan Masa.

Apa yang akan ditawarkan oleh Pelanjutan Masa
Di bawah inisiatif ini, syarikat layak untuk memohon tempoh lanjutan 90 hari untuk menyediakan penyata kewangan, laporan pengarah dan laporan audit mereka. Sebagai contoh, jika tarikh edaran penyata kewangan ialah 31 Mei 2021, tempoh lanjutan adalah sehingga 30 Ogos 2021. Begitu juga, jika tarikh penyerahan kepada SSM ialah 30 Jun 2021, tempoh lanjutan adalah sehingga 30 September 2021.

Cara memohon Lanjutan Masa
Untuk memohon Lanjutan Masa , Setiausaha Syarikat dikehendaki mengemukakan borang permohonan [Seksyen 259(2)] kepada SSM. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan yang diperlukan. SSM akan menyemak permohonan dan menentukan sama ada syarikat layak untuk dilanjutkan berdasarkan alasan yang diberikan oleh syarikat dan keadaan sekitar kelewatan itu.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Pelanjutan Masa tidak mengecualikan syarikat daripada kewajipannya untuk memfailkan penyata kewangan atau dokumen berkanun tetapi memberikan masa tambahan untuk berbuat demikian. Kegagalan untuk memenuhi tarikh akhir yang dilanjutkan boleh mengakibatkan penalti atau akibat lain seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Oleh itu, adalah penting bagi syarikat untuk membuat permohonan yang tepat pada masanya dan tepat untuk Lanjutan Masa dan memastikan pematuhan kepada semua keperluan berkanun.

Read More Articles

Pemotongan Nama Syarikat

November 17, 2023

bp-ast

PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

November 10, 2023

bp-ast