BLOG

Perkara yang perlu tahu untuk setiausaha syarikat (CS) di Malaysia

December 29, 2023

bp-ast

Maksud setiausaha syarikat Di Malaysia, setiausaha syarikat ialah orang yang dilantik oleh Lembaga pengarah syarikat untuk memastikan bahawa syarikat mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Setiausaha syarikat bertanggungjawab untuk mengekalkan rekod berkanun syarikat, menyediakan dan memfailkan dokumen undang-undang, memastikan mesyuarat dan resolusi syarikat direkodkan dan didokumenkan dengan betul. Tanggungjawab setiausaha syarikat Tadbir Urus Korporat. Setiausaha syarikat memainkan peranan penting dalam memastikan syarikat itu mematuhi semua keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tadbir urus korporat, termasuk mengekalkan daftar syarikat, penggubalan dan pemfailan dokumen yang perlu dan memastikan mesyuarat syarikat dijalankan dengan betul. Pematuhan Berkanun. Setiausaha syarikat bertanggungjawab untuk memastikan syarikat mematuhinya semua keperluan berkanun, termasuk menyelenggara daftar syarikat, mengemukakan borang dan penyata yang diperlukan, dan memastikan bahawa akaun syarikat dan lain-lain rekod diselenggara dengan baik. Sokongan terhadap Lembaga Syarikat. Setiausaha syarikat menyediakan sokongan kepada lembaga pengarah, termasuk penjadualan dan mengadakan untuk mesyuarat lembaga, menyediakan minit mesyuarat, dan menyediakan nasihat mengenai perkara tadbir urus korporat. Hubungan dengan pihak berkuasa kawal selia. Setiausaha syarikat bertanggungjawab menjaga kebaikan hubungan dengan pihak berkuasa kawal selia, seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Bursa Malaysia, LHDN dan lain-lain seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.   Kelayakan setiausaha syarikat Keahlian senarai badan profesional di bawah adalah layak untuk bertindak seperti yang dinamakan setiausaha syarikat apabila memohon kepada SSM untuk Sijil Amalan di bawah Seksyen 241 Akta Syarikat 2016. I. Institut Setiausaha dan Pentadbir Bertauliah Malaysia (MAICSA) II. Institut Akauntan Malaysia (MIA) III. Bar Council Malaysia (BC) IV. Persatuan Setiausaha Syarikat Malaysia (MACS) V. Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) VI. Persatuan Undang-Undang Sabah (SLA) VII. Persatuan Peguam Sarawak (AAS) Direktori SSM setiausaha syarikat Berlesen 1. Bagaimana untuk menyemak setiausaha syarikat bertauliah yang berdaftar dengan SSM? 1.1. Layari laman web SSM Senarai Setiausaha Berdaftar di https://www.ssm.com.my/Pages/Licensed_Secretary_Auditors/List-RegisteredSecretaries.aspx. 1.2. Sila klik << Senarai Setiausaha Berdaftar >> 1.3. Anda boleh mencari setiausaha syarikat yang diperakui dengan memasukkan nama atau nombor pendaftaran mereka dalam bar carian “Control + F”. Contoh carian nama: Lee Ray Men atau SSM No Sijil Amalan 201908002387. 1.4. Hasil carian akan memaparkan status setiausaha syarikat, termasuk nama mereka, SSM Sijil Amalan, dan Negeri. Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Apabila Mengambil CS Di Malaysia Kemahiran berkomunikasi. CS seharusnya mempunyai kemahiran komunikasi yang cemerlang dan berkebolehan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan lembaga pengarah, pemegang saham, dan lain lain pihak berkepentingan. Mereka seharusnya dapat menjelaskan isu undang-undang dan peraturan yang kompleks dalam cara yang jelas dan ringkas. Kelayakan dan pengalaman. CS harus mempunyai kelayakan yang diperlukan dan pengalaman untuk menjalankan tugas peranan dengan berkesan. Mereka sepatutnya mempunyai pengetahuan perundangan dan peraturan yang berkaitan dan harus dapat memberikan nasihat yang baik kepada lembaga pengarah. Soalan Lazim (FAQ) 1. Bolehkah seorang Pengarah menjadi setiausaha syarikat di Malaysia? Akta Syarikat 2016 tidak melarang seseorang pengarah untuk turut memegang jawatan tersebut daripada CS. Walau bagaimanapun, Akta memerlukan CS mesti mempunyai pengetahuan dan keupayaan untuk melaksanakan tugas mereka, dan pelantikan itu mesti diluluskan oleh Lembaga pengarah. 2. Bolehkah kami menukar setiausaha syarikat pertama yang dilantik? Dan bagaimana? Boleh tukar setiausaha syarikat pertama yang dilantik di Malaysia. Proses untuk berubah setiausaha syarikat melibatkan beberapa langkah, seperti berikut: Perletakan jawatan setiausaha syarikat sedia ada hendaklah terlebih dahulu meletakkan jawatan. Ini boleh dilakukan dengan mengemukakan surat peletakan jawatan kepada Ahli lembaga pengarah syarikat Pelantikan setiausaha syarikat baharu. Apabila setiausaha syarikat sedia ada telah meletak jawatan, Ahli Lembaga pengarah mesti melantik setiausaha syarikat baharu. Setiausaha syarikat baharu mesti memenuhi kelayakan dikehendaki oleh undang-undang, dan pelantikan mereka mesti diluluskan oleh Lembaga pengarah. Pemakluman kepada pihak berkuasa. Sebaik sahaja setiausaha syarikat baru dilantik, syarikat itu mesti memberitahu pihak berkuasa berkaitan tentang perubahan itu. Ini boleh dilakukan dengan menghantar borang yang sesuai kepada SSM dalam tempoh 30 hari selepas pertukaran. Penyerahan rekod. Setiausaha syarikat yang akan keluar mesti menyerahkan semua rekod berkanun dan dokumen kepada setiausaha syarikat baharu. Ini termasuk daftar berkanun, minit mesyuarat, dan sebarang dokumentasi lain yang berkaitan.   3. Hilang kelayakan setiausaha syarikat Sabit kesalahan. Jika CS disabitkan dengan kesalahan yang berkaitan dengan penipuan, ketidakjujuran, atau sebarang kesalahan lain yang melibatkan keburukan moral, ia boleh mengakibatkan hilang kelayakan. Kegagalan memenuhi syarat kelayakan. CS di Malaysia dikehendaki bertemu syarat kelayakan tertentu mengikut Akta Syarikat 2016. Jika CS gagal memenuhi kelayakan ini, ia boleh mengakibatkan kehilangan kelayakan. Kebankrapan Jika CS menjadi muflis atau diisytiharkan muflis, ia boleh mengakibatkan hilang kelayakan.

BORANG E DAN EA

December 22, 2023

bp-ast

BORANG E DAN EA Borang E 1.Apakah Borang E?  Borang E ialah laporan setiap majikan untuk memaklumkan kepada LHDN mengenai bilangan pekerja dan senarai butiran pendapatan pekerja setiap tahun tidak lewat daripada 31 Mac.   Borang E mengandungi maklumat mengenai syarikat (majikan) dan semua pampasan pekerja yang akan dimasukkan dalam CPP8D. Mengikut Akta Cukai Pendapatan Seksyen 120(1), kegagalan mengemukakan Borang E boleh didenda tidak kurang RM200 dan tidak lebih RM20,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya.    2.Bilakah Tarikh akhir untuk mengeluarkan Borang E?   Tarikh akhir untuk e-filing ialah 30 April setiap tahun.   3.Apakah maklumat yang diperlukan untuk mengisi Borang E?   Butiran majikan (syarikat).  Maklumat imbuhan pekerja (iaitu gaji, upah, elaun, insentif) untuk dimasukkan ke dalam borang CP8D.     Borang EA 1.Apakah Borang EA?  Borang EA ialah Penyata Ganjaran Tahunan yang setiap majikan hendaklah menyediakan dan menyebarkan kepada pekerja mereka sebelum akhir Februari setiap tahun. Borang EA boleh digunakan untuk menentukan sama ada gred gaji melebihi gred yang diperlukan memfailkan cukai.   Kegagalan untuk menyediakan dan memberikan Borang EA kepada pekerja sebelum hari terakhir bulan Februari, denda RM200 hingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.    2.Bilakah Tarikh akhir untuk mengeluarkan Borang EA?   Majikan perlu menyediakan dan mengedar Borang EA sebelum hari terahir bulan Februari setiap tahun.     3.Apakah maklumat yang diperlukan untuk mengisi Borang EA?  Semua gaji, faedah, pencen dan lain-lain yang dibayar oleh majikan kepada pekerja.   Butiran potongan cukai yang dipotong oleh majikan semasa mengira PCB (Potongan Cukai Bulanan).  Caruman KWSP & SOCSO oleh pekeja.  Elaun atau faedah pengecualian cukai.    

您需要了解有关马来西亚公司秘书的事项

December 15, 2023

bp-ast

公司秘书的意思 在马来西亚,公司秘书是由公司董事会任命的人,以确保公司遵守所有相关的法律和法规。公司秘书负责维护公司的法定记录,准备和提交法律文件,并确保公司的会议和决议得到适当的记录和系统化。 除了这些法律责任外,公司秘书还可以就公司治理、合规和公司秘书实践等事项向董事会提供建议。他们还可以作为公司与股东、监管机构和其他利益相关者之间的联系人。总体而言,公司秘书在确保公司按照法律运作和保持良好的公司治理方面扮演着重要的角色。 公司秘书的职责 公司治理。 公司秘书在确保公司遵守相关的所有法律和法规方面发挥着至关重要的作用,包括维护公司的注册表、制定和提交必要的文件,并确保公司的会议得到适当的实施。 法定合规性。公司秘书负责确保公司遵守所有法定要求,包括维护公司的注册表,提交必要的表格和报告,并确保公司的账目和其他记录得到适当的维护。 董事会支持。公司秘书为董事会提供支持,包括安排和准备董事会会议,准备会议记录,并在公司治理事项上提供建议。 与监管机构联络。公司秘书负责与监管机构如:SSM、BURSA MALAYSIA、LHDN等保持良好的关系,以满足法律要求。 公司秘书的资格 以下专业机构的会员可以在《2016年公司法》第241条下,向SSM申请执业证书以担任公司秘书。 (i)马来西亚特许秘书和行政人员协会(MAICSA) (ii)马来西亚会计师协会(MIA) (iii)马来西亚律师公会(BC) (iv)马来西亚公司秘书协会(MACS) (v)马来西亚公认会计师协会(MICPA) (vi)沙巴法律公会(SLA) (vii)砂拉越律师公会(AAS) SSM执照公司秘书名录 如何查询在SSM注册的认证公司秘书? 1.1. 访问SSM 网站以查证注册公司秘书名单,网址为https://www.ssm.com.my/Pages/Licensed_Secretary_Auditors/List-Registered-Secretaries.aspx。 1.2. 请点击<<List of Registered Secretaries>>。 1.3. 您可以通过在搜索栏“Ctrl + F”中输入他们的姓名或注册号来搜索认证公司秘书。例如,姓名搜索:Lee Ray Men或SSM执业证书号201908002387。 1.4. 搜索结果将显示公司秘书的状态,包括他们的姓名、SSM执业证书和所在州属。 在雇请马来西亚公司秘书时要考虑的因素 沟通技巧。公司秘书应具有出色的沟通技巧,并能够有效地与董事会、股东和其他利益相关者沟通。他们应该能够以清晰简洁的方式解释复杂的法律和监管问题。 资格和经验。公司秘书应具有必要的资格和经验,以有效地执行职责。他们应该具有相关法规的知识,并能够向董事会提供合理的建议。 常见问题(FAQ) 1. 在马来西亚,董事可以兼任公司秘书吗? 《2016年公司法》并没有禁止董事兼任公司秘书的职位。但是,法案要求公司秘书必须具备履行职责的知识和能力,并且该任命必须得到董事会的批准。 2. 我们可以更换第一位任命的公司秘书吗?如何更换? 在马来西亚,更换第一位任命的公司秘书是可行的。更换公司秘书的流程包括以下几个步骤: 2.1. 辞退现任公司秘书:现任公司秘书必须先辞职。这可以通过向公司董事会提交辞职信来完成。 2.2. 委任新公司秘书:一旦现有的公司秘书辞职,公司董事会必须任命新的公司秘书。新公司秘书必须符合法律要求的资格,其任命必须得到董事会的批准。 2.3. 通知有关当局:一旦任命新的公司秘书,公司必须通知有关当局进行更改。这可以通过在更改后30天内向公司委员会提交适当的表格来完成。 2.4. 移交公司注册簿:现任公司秘书必须将所有法定记录和文件移交给新的公司秘书。这包括法定登记册、会议记录和任何其他相关文件。 3. 公司秘书被取消资格的原因 罪行定罪:如果公司秘书被判犯有与欺诈、不诚实或涉及道德败坏的任何罪行,可能会导致取消合法的公司秘书资格。 未能满足资格要求:根据《2016年公司法》,马来西亚的公司秘书需要满足某些资格要求。如果公司秘书未能满足这些要求,则可能会导致取消资格。 破产:如果公司秘书破产或被宣布破产,则可能会导致取消资格。  

BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (ITRF) MALAYSIA

December 8, 2023

bp-ast

BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (ITRF) MALAYSIA Borang B Penyata cukai pendapatan untuk individu dengan pendapatan perniagaan (pendapatan selain daripada pendapatan pengajian) Penalti yang dikenakan ialah Rm200 hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua – duanya sekali.   Borang Be Individu Pemastautin (tinggal di Malaysia melebihi 182 hari) yang tidak menjalankan perniagaan dan hanya mempunyai pendapatan perkejaan. Penalti yang dinaikkan dalam cukai sebanyak 10% daripada jumlah bayaran, di bawah seksyen 103(3) ACP 1967 hendaklah dikenakan.   Borang P Borang P untuk menunjukan semua pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaan perniagaan yang ditolak oleh perkongsian pada tahu tersebut. Tidak termasuk perkongsian liability terhad. Kegagalan untuk memberikan Borang P pada atau sebelum 30 Jun 2021 adalah satu kesalahan di bawah perenggan 120(1)(d) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967).

Things To Know For Company Secretary (CS) In Malaysia

December 1, 2023

bp-ast

Meaning of CS In Malaysia, a CS is a person appointed by a company’s board of directors to ensure that the company complies with all the relevant laws and regulations. The CS is responsible for maintaining the company’s statutory records, preparing and filing legal documents, and ensuring that the company’s meetings and resolutions are properly recorded and documented. In addition to these legal responsibilities, the CS may also provide advice to the board of directors on matters such as corporate governance, compliance, and company secretarial practice. They may also act as a point of contact between the company and its shareholders, regulators, and other stakeholders. Overall, the CS plays an important role in ensuring that the company operates in accordance with the law and maintains good corporate governance. CS Responsibilities Corporate Governance. The CS plays a vital role in ensuring that the company complies with all legal and regulatory requirements related to corporate governance, including maintaining the company’s registers, drafting and filing necessary documents, and ensuring that the company’s meetings are properly conducted. Statutory Compliances. CS is responsible for ensuring that the company complies with all statutory requirements, including maintaining the company’s registers, submitting necessary forms and returns, and ensuring that the company’s accounts and other records are properly maintained. Board Support. CS provides support to the board of directors, including scheduling and preparing for board meetings, preparing minutes of meetings, and providing advice on corporate governance matters. Liaison with regulatory authorities. CS is responsible for maintaining good relationships with the regulatory authorities, such as Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Bursa Malaysia, LHDN and others as required by law.   Qualification of CS The memberships of the below list of professional bodies are qualified to act as named company secretaries upon application to the SSM for a Practising Certificate under Section 241 of the Companies Act 2016. (i) Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA) (ii) Malaysian Institute of Accountants (MIA) (iii) Malaysian Bar (BC) (iv) Malaysian Association of Company Secretaries(MACS) (v) Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) (vi) Sabah Law Association (SLA) (vii) Advocates Association of Sarawak (AAS) SSM Directory of Licensed CS 1. How to check a certified CS registered with SSM? 1.1. Visit the SSM website List of Registered Secretaries at https://www.ssm.com.my/Pages/Licensed_Secretary_Auditors/List-Registered-Secretaries.aspx. 1.2. Please click << List of Registered Secretaries >> 1.3. You can search for a certified CS by entering their name or registration number in the search bar “Control + F”. Example name search: Lee Ray Men or SSM Practicing Certificate No. 201908002387. 1.4. The search result will display the status of the CS, including their name, SSM Practicing Certificate, and State. Factors to Consider When Hiring A CS In Malaysia Communication skills. The CS should have excellent communication skills and be able to communicate effectively with the board of directors, shareholders, and other stakeholders. They should be able to explain complex legal and regulatory issues in a clear and concise manner. Qualifications and experience. The CS should have the necessary qualifications and experience to carry out the duties of the role effectively. They should have knowledge of the relevant legislation and regulations and should be able to provide sound advice to the board of directors.   Frequent Ask Question (FAQ) 1. Can a Director be a CS in Malaysia? The Companies Act 2016 does not prohibit a director from also holding the position of CS. However, the Act requires that the CS must have the knowledge and ability to perform their duties, and the appointment must be approved by the board of directors. 2. Can we change the first CS appointed? And How? It is possible to change the first CS appointed in Malaysia. The process for changing the CS involves several steps, as follows: 2.1. Resignation of the existing CS: The existing CS must first resign from their position. This can be done by submitting a resignation letter to the company’s board of directors. 2.2. Appointment of a new CS. Once the existing CS has resigned, the board of directors must appoint a new CS. The new CS must meet the qualifications required by law, and their appointment must be approved by the board of directors. 2.3. Notification to the authorities. Once a new CS has been appointed, the company must notify the relevant authorities of the change. This can be done by submitting the appropriate forms to SSM within 30 days of the change. 2.4. Handing over of records. The outgoing CS must hand over all the statutory records and documents to the new CS. This includes the statutory registers, minutes of meetings, and any other relevant documentation. 3. Disqualified of CS Conviction of an offense. If a CS is convicted of an offense related to fraud, dishonesty, or any other offense involving moral turpitude, it can result in disqualification. Failure to meet qualification requirements. CS in Malaysia are required to meet certain qualification requirements as per the Companies Act 2016. If a CS fails to meet these qualifications, it can result in disqualification. Bankruptcy. If a CS becomes bankrupt or is declared insolvent, it can result in disqualification.

Bayaran Balik Cukai

November 23, 2023

bp-ast

Bayaran Balik Cukai   1. Apakah bayaran balik cukai? Bayaran balik cukai ialah pembayaran balik lebihan wang yang dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) oleh pembayar cukai (Cth: PCB, CP500 dan CP38).   2. Berapakah Tempoh untuk mendapatkan bayaran balik cukai? Dalam tempoh 30 hari bekerja selepas penghantaran e-filing Dalam tempoh 90 hari bekerja selepas penyerahan manual   Prosedur tersebut bagaimanapun tertakluk kepada maklumat yang diberikan dalam borang cukai pendapatan serta penyerahan dokumen sokongan jika diperlukan untuk semakan.   3. Belum menerima Bayaran Balik Cukai? Dalam kes dimana bayaran balik tidak diproses atau dikreditkan selepas tempoh yang dinyatakan di atas sila hubungi cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai anda.   4. Adakah anda perlu mengemukakan permohonan bayaran balik jika telah menyerahkan borang nyata cukai pendapatan sebelum Tarikh akhir dan layak menuntut bayaran balik? Tidak, kerana bayaran balik akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja selepas penyerahan melalui e-Filing atau 90 hari bekerja jika penyerahan secara manual atau penghantaran tangan.